ZPp – tereny zieleni urządzonej

Ustalenia dla wszystkich terenów: czytaj tutaj

Ustalenia dla kategorii ZPp:

• Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości: 0%
• Ustala się przeznaczenie pod teren zieleni urządzonej;
• W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) nakaz zorganizowania i utrzymywania funkcji przyrodniczej oraz wprowadzenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, w formie niekubaturowych urządzeń terenowych,
b) dopuszczenie realizacji urządzeń i obiektów technicznych oraz elementów detalu urbanistycznego służących wyłącznie funkcji podstawowej terenu, a także utrzymania istniejących i prowadzenia nowych sieci infrastruktury technicznej,
c) Zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych ustala się zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 3;
• W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w użytkowaniu ustala się zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych, z wyłączeniem urządzeń i obiektów technicznych, służących podstawowej funkcji terenu oraz grodzenia terenów;
• Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną ustala się zgodnie z ustaleniami § 12 niniejszej uchwały;
• Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów: zgodnie z ustaleniami § 13 niniejszej uchwały.