ZP – tereny zieleni parkowej

Ustalenia dla wszystkich terenów: czytaj tutaj

Ustalenia dla kategorii ZP: 

• Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości: 0%
• Ustala się przeznaczenie terenu: teren zieleni parkowej;
• W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się :
a) nakaz zorganizowania i utrzymywania funkcji przyrodniczej oraz wprowadzenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych i kulturalnych w formie niekubaturowych urządzeń terenowych,
b) dopuszczenie realizacji urządzeń i obiektów technicznych oraz elementów detalu urbanistycznego służących wyłącznie funkcji podstawowej terenu, a także utrzymania istniejących i prowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej oraz budowy zbiornika sedymentacyjno-filtracyjnego, pokrytego roślinnością trawiastą, w którym będzie retencjonowany nadmiar wód opadowych,
c) nakaz stosowania naturalnej kolorystyki oraz naturalnych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych (drewno, kamień) dostosowanych do naturalnego charakteru parku, przy realizacji wszystkich elementów detalu urbanistycznego,
d) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 3;
• W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w użytkowaniu ustala się zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych, z wyłączeniem urządzeń i obiektów technicznych, służących podstawowej funkcji terenu oraz grodzenia terenu;
• Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną ustala się zgodnie z § 12 niniejszej uchwały;
• Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów ustala się zgodnie z ustaleniami § 13 niniejszej uchwały.