Ustalenia dla wszystkich terenów

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem miejscowym:
a) nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu miejscowego liniami zabudowy;
b) nakaz wprowadzenia zgodnie z rysunkiem planu miejscowego szpalerów drzew i punktu charakterystycznego;
c) nakaz wyposażenia przestrzeni otwartych w elementy detalu urbanistycznego, podnoszących ich jakość użytkową i estetyczną;
d) dopuszczenie nasadzeń zieleni przyulicznej w pasach drogowych.
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
a) Na rysunku planu miejscowego wskazuje się granice obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w którym obowiązują ograniczenia w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenów, ustanowione na podstawie przepisów odrębnych;
b) Na rysunku planu miejscowego wskazuje się granice otuliny rezerwatu przyrody Las Kabacki, w której obowiązują przepisy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego;
c) W zakresie ochrony roślinności:
i. nakaz zachowania istniejącej wartościowej przyrodniczo zieleni wysokiej, w tym pojedynczych drzew i zadrzewień w granicach otuliny rezerwatu przyrody Las Kabacki;

W zakresie ochrony wód i stosunków wodnych:
a) zakaz odprowadzania ścieków bytowych do wód powierzchniowych, gruntowych i do ziemi,
b) zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowanie zanieczyszczeń może negatywnie wpłynąć na stan wód podziemnych,
c) nakaz stosowania rozwiązań technicznych ograniczających obniżanie poziomu wód gruntowych dla przedsięwzięć realizowanych poniżej poziomu wód gruntowych, z wyłączeniem prac związanych z okresowym odwodnieniem wykopów na czas budowy,
d) dopuszczenie budowy urządzeń do gromadzenia wód deszczowych na każdej działce;
W zakresie lokalizacji obiektów i urządzeń mogących, wg przepisów odrębnych, znacząco oddziaływać na środowisko:
a) dopuszczenie lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz obiektów i urządzeń, które służą obsłudze mieszkańców, w tym: infrastrukturalnych, komunikacyjnych, sportu i rekreacji, pod warunkiem zastosowania najkorzystniejszego dla środowiska wariantu, wskazanego w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
b) zakaz lokalizowania wszystkich pozostałych obiektów i urządzeń mogących wg przepisów odrębnych, znacząco oddziaływać na środowisko;
Następującą kwalifikację terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:
a) tereny: MN kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) tereny MW i U/MW kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) tereny ZP i ZPp kwalifikuje się jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu;
b) dopuszczenie remontów i przebudowy istniejącej zabudowy, usytuowanej w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu, pod warunkiem, że prace te nie wywołają zwiększenia powierzchni zabudowy w tym pasie;
w zakresie zasad kształtowania architektury budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych:
a) dopuszczenie sytuowania zabudowy szeregowej o maksymalnej liczbie 6 segmentów w jednym ciągu zabudowy,
b) nakaz stosowania kolorystyki elewacji nawiązującej do naturalnych materiałów budowlanych, tj. w tonacjach bieli, szarości, beży i brązów,
c) zakaz stosowania blachy trapezowej oraz jaskrawej ceramiki i okładzin z tworzyw sztucznych,
d) dopuszczenie stosowania okładzin z konglomeratów kamiennych i kompozytów drewnianych,
e) dopuszczenie stosowania szkła jako materiału elewacyjnego wyłącznie na terenach oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem U ,
f) dopuszczenie stosowania w budynkach mieszkalnych i usługowych dachów płaskich lub spadzistych o kącie nachylenia połaci dachu 25° –45°,
g) nakaz stosowania dla dachów spadzistych dachówki lub materiałów imitujących dachówkę, w gamie kolorów od czerwonego do brązowego,
h) dopuszczenie obsypywania piwnic budynków ziemią, przy zachowaniu warunków spływu powierzchniowego i maksymalnej wysokości zabudowy, ustalonej w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów,
i) zakaz realizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych na całym obszarze objętym planem miejscowym,
j) nakaz realizacji garaży jako wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,
k) nakaz zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
Ustala się zasady lokalizowania ogrodzeń:
1) nakaz lokalizowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg,
2) nakaz wycofania projektowanych bram w głąb działki na odległość co najmniej 5,0 m od osi jezdni, przy drogach o szerokości poniżej 10 m,
3) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
4) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o minimum 60% prześwicie w przęśle lub żywopłotów,
5) nakaz stosowania w ogrodzeniach przejść ekologicznych,
6) nakaz stosowania ogrodzeń spełniających następujące warunki:
a) maksymalna wysokość ogrodzenia –1,8 m od poziomu terenu,
b) dopuszczenie lokalnego podwyższenia dla organizacji bram, furtek, wjazdów,
c) maksymalna wysokość cokołu –0,6 m,
7) ustalenie § 8 ust. 2 pkt 6 lit. a nie dotyczy ogrodzeń urządzeń sportowych, dla których nie ustala się maksymalnej wysokości.
Ustala się zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:
1) dopuszczenie stosowania:
a) szyldów o powierzchni ekspozycyjnej do 2 m2,
b) tablic reklamowych na wiatach przystanków transportu publicznego,
c) tablic i urządzeń reklamowych na małych obiektach handlowych,
d) tablic i urządzeń reklamowych na obiektach usługowych, pod warunkiem, że służą one reklamie działalności prowadzonej w obiekcie, na którym się znajdują,
e) tablic i urządzeń reklamowych instalowanych na czas trwania imprez gminnych oraz nie dłużej niż na30 dni przed ich rozpoczęciem;
2) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych, a także tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, ogrodzeniach i obiektach budowlanych innych niż wymienione § 8 ust. 3 pkt 1;
3) w zakresie umieszczania szyldów:
a) dopuszczenie umieszczania szyldów na elewacjach budynku, wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru lub w pasie nadokiennym ostatniej kondygnacji,
b) nakaz dostosowania kompozycji, wielkości, kolorystyki i grafiki szyldów umieszczanych na elewacjach budynków do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku i przekroju ulicy,
c) dopuszczenie umieszczania szyldów na ogrodzeniach, wyłącznie w strefie wejść i wjazdów, której szerokość ustala się na 5 m w każdą stronę od wejścia lub wjazdu oraz pod warunkiem że łączna całkowita powierzchnia szyldów nie przekracza 2 m2,
d) zakaz umieszczania szyldów w miejscach i w sposób zastrzeżony dla istniejącego oznakowania GSI lub w sposób utrudniający jego odczytanie,
e) zakaz umieszczania szyldów w odległości mniejszej niż 120 cm od tablic i znaków GSI na tej samej płaszczyźnie ścian budynków,
f) zakaz umieszczania szyldów wystających poza obrys ściany 15 cm,
g) zakaz umieszczania szyldów mających podświetlane i oświetlone powierzchnie ekspozycyjne, ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych oraz oświetlenia wystaw, które może być uciążliwe dla użytkowników budynków w obszarze oddziaływania, jak również użytkowników drogi,
h) zakaz umieszczania szyldów w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego;
4) w zakresie umieszczania tablic reklamowych na wiatach przystanków transportu publicznego ustala się:
a) dopuszczenie umieszczania dwustronnych tablic reklamowych o powierzchni ekspozycyjnej do 2 m2, zajmujących nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej ścian wiaty,
b) zakaz umieszczania reklam na dachu wiaty;
5) w zakresie umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na małych obiektach handlowych ustala się:
a) dopuszczenie umieszczania tablic reklamowych o powierzchni ekspozycyjnej do 2m2, o łącznej powierzchni nie większej niż 15% łącznej powierzchni ścian obiektu,
b) dopuszczenie umieszczania szyldów na attyce obiektu, pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza wysokości attyki,
c) zakaz stosowania tablic reklamowych wystających poza obrys ściany o więcej niż 15 cm oraz umieszczania tablic, urządzeń reklamowych i szyldów na dachu obiektu;
6) w zakresie umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na obiektach usługowych ustala się:
a) dopuszczenie umieszczania tablic reklamowych o powierzchni ekspozycyjnej do 2m2, o łącznej powierzchni nie większej niż 15% łącznej powierzchni ścian obiektu,
b) dopuszczenie umieszczania szyldów wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru lub w pasie nadokiennym ostatniej kondygnacji,
c) zakaz stosowania tablic reklamowych wystających poza obrys ściany o więcej niż 15 cm oraz umieszczania tablic, urządzeń reklamowych i szyldów na dachu obiektu.
Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) na obszarze objętym granicami planu miejscowego nie wskazuje się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, na zasadach określonych w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) nakaz stosowania minimalnej powierzchni działek budowlanych uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
3) nakaz stosowania minimalnej szerokość frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału:
a) dla zabudowy wolnostojącej –18 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej –12 m (na 1 budynek w zabudowie bliźniaczej),
c) dla zabudowy szeregowej –6 m (na 1 budynek w zabudowie szeregowej),
d) dla zabudowy wielorodzinnej –25 m;
4) nakaz stosowania kąta położenia granic działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału w stosunku do pasa drogowego w granicach od 60o do 120o;
5) nakaz wydzielenia terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu, przy scaleniu i podziale działek na terenach przylegających do dróg publicznych.

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów:
1) zakaz lokalizowania budowli o wysokości przekraczającej 60 m na całym obszarze objętym planem;
2) nakaz przestrzegania szczególnych warunków i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi, w granicach pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 220 kV, o szerokości po 25,0 m na obie strony od osi linii.
Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) nakaz zaopatrzenia w wodę do celów bytowych z wodociągu miejskiego,
b) dopuszczenie budowy publicznych ujęć wody podziemnej dla potrzeb lokalnych,
c) dopuszczenie stosowania przewodów wodociągowych o minimalnym przekroju –DN 25;
2) W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:
a) nakaz objęcia obszaru objętego planem miejscowym miejskim systemem kanalizacji w układzie rozdzielczym,
b) nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych do miejskiej oczyszczalni ścieków,
c) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacyjnych pod jezdnią ulic klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej,
d) nakaz odprowadzenia ścieków z zabudowy na terenach usług komercyjnych U do kanalizacji komunalnej, po oczyszczeniu w obrębie działki własnej przez system podczyszczający,
e) zakaz budowy zbiorników do gromadzenia ścieków bytowych i komunalnych (szamb),
f) dopuszczenie stosowania przewodów kanalizacyjnych o minimalnym przekroju – DN 110;

W zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się:
zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych i prowizorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych lub organizacją plenerowych imprez publicznych.