U/MW – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Ustalenia dla wszystkich terenów: czytaj tutaj

Ustalenia dla U/MW:

• Ustala się przeznaczenie terenów –nieuciążliwe usługi podstawowe realizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne lub jako obiekty wolnostojące, w szczególności z zakresu handlu, administracji, obsługi finansowej, biur, rzemiosła nieprodukcyjnego, gastronomii, turystyki, rekreacji, kultury itp.
• Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w formie budynków jednoklatkowych.
• W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej –900 m2,
b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy –0,2,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy –1,2,
d) maksymalną wysokość zabudowy –14 m,
e) zasady kształtowania zabudowy –zgodnie z ustaleniami § 8 ust.1 pkt 3.
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej–30%,
g) realizację garaży i budynków gospodarczych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 lit. i, j,
h) realizację ogrodzeń –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2,
i) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 3;
• W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej –ustala się wskaźniki parkingowe zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 5, 6;
• Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną ustala się zgodnie z § 12 niniejszej uchwały;
• Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów ustala się zgodnie z § 13 niniejszej uchwały;
• W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości: powierzchnie działek, uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości –zgodnie z § 17 pkt 3 lit. a, pozostałe parametry działek –zgodnie z § 9.