U – tereny usług

Ustalenia dla wszystkich terenów: czytaj tutaj

Ustalenia dla kategorii U:

• Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości: 25%
• Ustala się przeznaczenie terenów –usługi, w szczególności z zakresu handlu, administracji, obsługi finansowej, biur, rzemiosła nieprodukcyjnego, gastronomii, turystyki, rekreacji, kultury itp.
• W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej –600 m2,
b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy –0,2,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy –1,2,
d) maksymalną wysokość zabudowy –14 m,
e) zasady kształtowania zabudowy –zgodnie z ustaleniami § 10 pkt 3.
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej–25%,
g) realizację garaży i budynków gospodarczych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 lit. i, j,
h) realizację ogrodzeń –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2,
i) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 3;
• W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej –ustala się wskaźniki parkingowe zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 5, 6;
• Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną ustala się zgodnie z § 12 niniejszej uchwały;
• Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów ustala się zgodnie z § 13 niniejszej uchwały;
• W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości: powierzchnie działek, uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości ustala się zgodnie z § 18 pkt 2 lit a, pozostałe parametry działek –zgodnie z § 9.