MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Ustalenia dla wszystkich terenów: czytaj tutaj

Ustalenia dla MW:

• ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości: 25%
• Ustala się przeznaczenie terenów –mieszkalnictwo wielorodzinne, w formie budynków punktowych (jednoklatkowych);
• Dopuszcza się nieuciążliwe usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne;
• W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej –900 m2,
b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy –0,4,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy –1,2,
d) maksymalną wysokość zabudowy –14 m,
e) zasady kształtowania zabudowy –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 1 pkt 3,
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej–30%,
g) realizację garaży i budynków gospodarczych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 lit. i, j,
h) realizację ogrodzeń –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2,
i) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 3;
• W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w użytkowaniu ustala się:
a) zapewnienie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez tereny 1MW, 4MW, 7MW,
b) przy lokalizacji inwestycji na terenie 1MW obowiązek uwzględnienia zasięgu pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 220 kV, zgodnie z §10 ust. 2, niniejszej uchwały,
c) lokalizację punktu charakterystycznego na terenie 7MW, zgodnie z rysunkiem planu;
• W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej –ustala się wskaźniki parkingowe zgodnie z § 11 pkt. 5, 6;
• Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną ustala się zgodnie z § 12 niniejszej uchwały;
• Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów ustala się zgodnie z § 13 niniejszej uchwały;
• W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości: powierzchnie działek, uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości –zgodnie z § 15 pkt 3 lit. a, pozostałe parametry działek –zgodnie z § 9.