MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Ustalenia dla wszystkich terenów: czytaj tutaj

Ustalenia dla MN:

• Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości: 20%
• Ustala się przeznaczenie terenów –mieszkalnictwo jednorodzinne, w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych jednolokalowych (jeden lokal mieszkalny w jednym budynku szeregowym);
• Dopuszcza się nieuciążliwe usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne;
• W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej dla terenów:
-dla zabudowy wolnostojącej –700 m2,
-dla zabudowy bliźniaczej –450 m2 (na jeden budynek w zabudowie bliźniaczej),
-dla zabudowy szeregowej –200 m2 (na jeden budynek w zabudowie szeregowej),
b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy –0,2,
c) maksymalny wskaźnik intensywności –1,0,
d) maksymalną wysokość zabudowy –12 m,
e) zasady kształtowania zabudowy –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 1 pkt 3.
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej–50%,
g) realizację garaży i budynków gospodarczych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 lit. i, j,
h) realizację ogrodzeń –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2
i) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych –zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 3;
• W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w użytkowaniu ustala się:
a) zapewnienie ogólnodostępnych przejść pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez tereny 1MN, 4MN,
b) przy lokalizacji inwestycji na terenie 1MN należy uwzględnić zasięg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 220 kV, zgodnie z §10 ust. 2 niniejszej uchwały;
• W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej –ustala się wskaźniki parkingowe zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 5, 6;
• Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną ustala się zgodnie z § 12 niniejszej uchwały;
• Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów ustala się zgodnie z § 13 niniejszej uchwały.
• W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości: powierzchnie działek, uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości –ustala się zgodnie z § 16 pkt 3 lit. a, pozostałe parametry działek –zgodnie z § 9.