KDZ – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej

Ustalenia dla wszystkich terenów: czytaj tutaj

Ustalenia dla kategorii KDZ:

• Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości: 0%
• Dla budowli komunikacji kołowej i pieszej przyjmując, że drogi opisane w tabeli są drogami publicznymi, ustala się:

Symbol terenu Klasa funkcjonalno-techniczna drogi Nazwa Szerokość w liniach rozgraniczających [m] Zasady zagospodarowania przekroju poprzecznego
1 2 3 4 5
1KDZ Zbiorcza Geodetów Zmienna, 6,8-24 zgodnie z rysunkiem planu Dopuszcza się ścieżkę rowerową, poprowadzoną w pasie drogowym.