KDL – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej

Ustalenia dla wszystkich terenów: czytaj tutaj

Ustalenia dla kategorii KDL:

• Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości: 0%
• Dla budowli komunikacji kołowej i pieszej przyjmując, że drogi opisane w tabeli są drogami publicznymi, ustala się:

Symbol terenu Klasa funkcjonalno-techniczna drogi Nazwa Szerokość w liniach rozgraniczających [m] Zasady zagospodarowania przekroju poprzecznego
1 2 3 4 5
2KDL Lokalna Wenus Zmienna, 11,3-35 zgodnie z rysunkiem planu Dopuszcza się ścieżkę rowerową, poprowadzoną w pasie drogowym.
3KDL Lokalna Projektowana Zmienna, 12-23 zgodnie z rysunkiem planu Dopuszcza się ścieżkę rowerową, poprowadzoną w pasie drogowym.
4KDL Lokalna Projektowana Zmienna, 12-15 zgodnie z rysunkiem planu Dopuszcza się ścieżkę rowerową, poprowadzoną w pasie drogowym.
5KDL Dojazdowa Projektowana Zmienna, 12-15 zgodnie z rysunkiem planu Dopuszcza się ścieżkę rowerową, poprowadzoną w pasie drogowym.