3MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Ustalenia dla wszystkich terenów: czytaj tutaj

Ustalenia dla kategorii MW: czytaj tutaj

Ustalenia dla 3MW:

1) Ustala się przeznaczenie terenów –mieszkalnictwo wielorodzinne, w formie budynków punktowych (jednoklatkowych);
2) Dopuszcza się nieuciążliwe usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne;
3) W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej –900 m2,
b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy –0,4,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy –1,2,
d) maksymalną wysokość zabudowy –dla terenów 1MW, 2MW –12 m, dla terenu 3MW –14 m,
e) zasady kształtowania zabudowy,
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej –30%,
g) realizację garaży i budynków gospodarczych,
h) realizację ogrodzeń,
i) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych;
4) W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w użytkowaniu ustala się nakaz lokalizacji punktu charakterystycznego na terenie 1MW, zgodnie z rysunkiem planu;
5) W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej,
6) Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną: zgodnie z ustaleniami § 12 niniejszej uchwały;
7) Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów: zgodnie z ustaleniami § 13 niniejszej uchwały;
8) W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości: powierzchnie działek, uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości – minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej –900 m2, pozostałe parametry działek –zgodnie z § 9.